ជាការពិតណាស់ Personal Statement គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍មិនថាទៅបរទេស ឬក្នុងស្រុក ជាពិសេសសម្រាប់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឡើងទៅ។ វាគឺជាសំនេរមួយដែលផ្តល់លទ្ធភាពដល់ម្ចាស់អាហារូបករណ៍ធ្វើការស្វែងយល់អំពីបេក្ខជន ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃថាតើបេក្ខជនសាកសមនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដែរឬទេ ពោលគឺគួរជ្រើសរើសឲ្យបន្តរទៅកាន់វគ្គសម្ភាសន៍ (Interview Stage) ដែរឬទេ។ ដូច្នេះដើម្បីចូលរួមសម្រួលការលំបាក ក៏ដូចជាផ្តល់គំនិតជាជំនួយក្នុងការសរសេរ Personal Statement ដល់បេក្ខជនដែលត្រៀមខ្លួនដាក់អាហារូបករណ៍ក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ ខាងក្រោមនេះគន្លឹះសំខាន់ៗ ៥ ដែលក្រុមការងារអាឡាដាំងរៀបចំឡើងដោយយោងទៅតាមបទពិសោធន៏ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកក្រុម ដែលបានឆ្លងកាត់កន្លងមក។

សូមស្តាប់ទាំងអស់គ្នា!

Subscribe ជាមួយយូធូបបាននៅទីនេះ៖ Subscribe to YOUTUBE

ចង់យល់ដឹងបន្ថែមទៀតអាចសិក្សាពីវេបសាយ អាឡាដាំង

Advertisements